<<

Installation view and photos from my exam exhibition at the Valand School of Fine Arts, University of Gothenburg, 2003 in our students´ gallery Rotor1.

Installationsbild och övriga bilder från min examensutställning från Konsthögskolan Valand 2003 på elevgalleri Rotor1. Jag hade tecknat och textat under två år på heltid. Jag ville fylla utställningsrummen med grå tecknade ytor. Det var cirka 10 stora tecknade ytor, ungefär 200x150cm till 280x280cm. Jag teckande abstrakt och ibland figurativt såsom förenklade självporträtt eller landskapsliknande formationer och mycket textfragment. Så här flera år senare verkar det kanske obetänksamt, men jag ville blanda det intuitivt närvarande i stunden och min strävan efter det meditativa med mitt konstnärliga arbete, vilket jag upplever är oerhört svårt. Jag försökte nog även påvisa något mycket beslutsamt. Jag tror att resultatet för en betraktare var både påstridigt och inbjudande. Både mikro-och makro vad gäller detaljrikedom, de stora tankarna och de stora orden varvade med oväsentligheter. Vet ej vad som är vad, eller vad som egentligen är det viktigaste. Jag är alltjämt (20101220) intresserad av att använda text i mina arbeten. Jag funderar på vad en textutsaga i till exempel ett ting liknande en "dagbok" kan innebära om x antal år. Vad jag menar är att det går inte att skriva / beskriva hur något verkligen är / var. Sanningen kommer antagligen att saknas. Om jag skriver att   "jag började sova i min egen säng den X oktober år XXXX," så kommer jag om X antal år antagligen att ha glömt hela det sanna förloppet kring denna dagboksmening och då kommer jag eller den som råkar lusläsa denna mening när jag har avlidit att tro på min dagboksanteckning, fast den i själva verket inte berättar den korrekta sanningshalten. I mina teckningar försöker jag alltid att skriva fragmentariskt, för att halten av sanning och språkriktigheten ska vara rimlig, om än språkligt omöjlig. Största bekymret är att det är tidsödande och utmattande att öka mängden textfragment och fragmentariseringen av dessa.                                                                                      

English below

 

 

Installation view and other photos from my graduation show from Valand School of Fine Arts 2003, in the student gallery Rotor. I had been drawing and drawing texts for two years full time. I wanted to fill the exhibition spaces with gray animated surfaces. There were about 10 large scale surfaces, approximately 200x150cm to 280x280cm. I used abstract drawing method and sometimes figurative with simplified self-portrait or landscape like formations and lots of text fragments. How about seven years later it may seem reckless, but I wanted to mix the intuitively present in the moment and my quest to find the meditative with my artistic work, which unfortunately I feel is extremely difficult. I tried probably also show some very determined. I believe that the result for an observer were both assertive and inviting. Both micro and macro in terms of detail, the big ideas and big words interspersed with non-essentials. Do not know what is what, or what really is the most important. I'm still (20101105) interested in using text as a matter in my work. I'm thinking about what a text statement in such a thing like a "journal" may mean X number of years after the sentences has been written. What I mean is that you can not write / describe how something really is / was. The truth will probably be missed. If I write "I started sleeping in my own bed the X October XXXX," so will I in X number of years probably will have forgotten all the true sequence surrounding this diary sentence and then I or whoever happens READ THROUGH THOROUGHLY this sense that I have died believing in my diary, but in reality it does not tell the accurate truth. In my drawings, I always try to write a fragmentary, that the level of truth and language accuracy should be reasonable, albeit linguistically impossible. Biggest worry is that it is time consuming and exhausting to increase the amount of text fragments and fragmentation of these.

<<